Formulari On-line d'inscripció / Formulario On-line de inscripción

1, 2 i 3 de Desembre de 2016 / 1, 2 y 3 de Diciembre de 2016

Dades personals / Datos personales
Dades de contacte (email) *
Quotes d'inscripció / Quotas de inscripción
   
   
   
   

Totals / Totales
Protecció de dades / Protección de datos
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari. El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA. /

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, le informa que sus datos de carácter personal que nos proporcione cuando rellene el formulario que aparece en esta página se recojerán en ficheros el responsable de los cuales es ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, y serán tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario. El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos. Podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones que prevee la LOPD, dirigiéndose por escrito a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA.

A partir del 26 de novembre les inscripcions s’hauran de formalitzar in situ a la seu del congrés.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.

A partir del 26 de noviembre las inscripciones deben formalizarse in situ en la sede del congreso.
Muchas gracias por su colaboración.