Formulari On-line de Comunicacions / Formulario On-line de Comunicaciones

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 31 d'agost del 2016 /
La data límite para presentar comunicaciones es el dia 31 de agosto del 2016

Dades personals autor signant / Datos personales autor firmante
Soci de la societat / Socio de la sociedad
Soci resident / Socio residente
Inscrit al congrés / Inscrito al congreso
Resident / Residente
Dades de l'abstract / Datos del abstract Títol/Título: El títol de la comunicació ha d’estar escrit amb lletres minúscules i sense abreviaturas. / El título de la comunicación debe estar escrito en letras minúsculas y sin abreviaturas.
Autors/ Autores: Nom i cognoms de tots els autors de l'abstract inclòs el primer signat separats per ";" (ex. Javier González; Dolores Rivera)./ Nombre y Apellidos de todos los autores incluyendo al primer firmante, separados por \“;\” (ejem. Javier González, Dolores Rivera).
Segment Anterior/Glaucoma/Refractiva
Retina Mèdica/Quirúrgica
Neuroftalmologia/Oculoplastia/Oft.Pediàtrica
Comunicació / Comunicación
Pòster / Póster
Vídeo / Vídeo
  • Els resums han de tenir un màxim de 250 paraules.
  • No repetiu al text de l'abstract el títol i les dades dels autors.
  • Fer un copiar i pegar de l'abstract des d'un editor de textos pot comportar problemes de compatibilitat.
  • No afegiu taules ni imatges.

  • Los resumenes han de tener un màximo de 250 palabras.
  • No repetir en el texto del abstract el título ni los datos del autor.
  • Hacer un copiar y pegar desde un editor de textos puede comportar problemas de compatibilidad.
  • No añadir tablas ni imágenes.


En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari. El fet d'emplenar aquest formulari implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes. Podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions que preveu la LOPD, adreçant-se per escrit a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA. /

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal (de ahora en adelante, "LOPD"), ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, le informa que sus datos de carácter personal que nos proporcione cuando rellene el formulario que aparece en esta página se recojerán en ficheros el responsable de los cuales es ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L, y serán tratados con la exclusiva finalidad propia del formulario. El hecho de rellenar este formulario implica que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos. Podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones que prevee la LOPD, dirigiéndose por escrito a ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS S.L C/ BONAIRE 7. 08301. MATARO. BARCELONA.